کارت ورودی های دیجیتال :

                                                               Related image                                  

                                    DVP-08SM11N                                                        DVP-16SM11N                                    DVP-32SM11N

                                  کارت 32 ورودی دیجیتال                           کارت 16 ورودی دیجیتال                                               کارت 8 ورودی دیجیتال

 

 

کارت خروجی های دیجیتال :