کارت های ورودی خروجی آنالوگ:  

 

Image result for dvp-06xa

DVP-06XA-S

کارت 4 کانال ورودی آنالوگ

کارت 2 کانال خروجی آنالوگ

 

              کاتالوگ

DVP-06AD-S

کارت 6کانال ورودی آنالوگ

 

 

  کاتالوگ

 

 

 

Image result for dvp-06daDVP-04DA-S

کارت 4 کانال خروجی آنالوگ

 

                  کاتالوگ

Image result for dvp-04adDVP-04AD-S

کارت 4کانال ورودی آنالوگ

 

            کاتالوگ